Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

VAW WELDING, s.r.o.
so sídlom Hlavná 3, 038 52 Sučany, IČO: 36424714
zapísanej v Obchodnom registri v Žiline, oddiel: Sro, vl. č. 15613/L, pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: vaw.flox.sk

 

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu VAW WELDING, s.r.o.
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu VAW WELDING, s.r.o.
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.
 

3. Storno objednávky

a) Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. Kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j. v deň kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( faxom, e-mailom ).

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa vzťahuje aj pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky alebo v sklade internetového obchodu, v zmysle zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku.

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí

» tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho

» tovar nesmie byť poškodený a používaný

» tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe

» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený alebo ho doručí osobne.

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

d) Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

» ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

» ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

» ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho-spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

5. Dodacie podmienky

a) Termín vybavenia objednávky je obyčajne od 2 do 5 pracovných dní od jej potvrdenia. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), návod na používanie a záručný list.

 

6. Poplatky za prepravu

a) Cena dopravy:

Dodávky v rámci celej SR:

Doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou:

- pri objednávke do 200,00 Eur (bez DPH) účtujeme poplatok 4,00 Eur bez DPH.
- pri objednávke nad 200,00 Eur je prepravné ZADARMO.

Dodávky do ČR:

Doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou:

- pri objednávke do 200,00 Eur (bez DPH) účtujeme poplatok 8,00 Eur bez DPH.
- pri objednávke nad 200,00 Eur je prepravné ZADARMO.

c) Balné neúčtujeme.

d) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

 

8. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu VAW WELDING, s.r.o. – Hlavná 3, 038 52 Sučany, Slovenská republika. Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.

 

9. Záruka, reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Na tovar zakúpený u nás je poskytovaná záruka, ktorej trvanie je uvedené v záručnom liste. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál. Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené závadou niektorého dielu zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s návodom na obsluhu, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a taktiež na:

• mechanické poškodenie, neodborná obsluha, násilná manipulácia

• prevádzkovanie v nevhodných pracovných podmienkach (prašnosť, vlhkosť a pod.)

• poškodenie tovaru počas prepravy zákazníkom

• nesprávne pripojenie alebo odpojenie k iným zariadeniam resp. pod nesprávnym napätím

• oprava, úprava alebo pokus o opravu zákazníkom a pod.

10. Záverečné ustanovenia

a) Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z." v znení neskorších zákonných úprav, „Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a "Zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platom znení"

b) Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

c) Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

d) Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom je dohodnuté, že vzťah sa riadi slovenským právom.


e) Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého význam sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

f) Kontaktné údaje predávajúceho: VAW WELDING, s.r.o., Hlavná 3, 038 52 Sučany, Slovenská republika, tel. +421 43 400 34 30, e-mail: welding@vaw.sk.

 

Prihlásenie